ANBI

Naam

Stichting DemocracyFirst

Fiscaal nummer

8195.11.973

Contactgegevens

Contactgegevens

Bestuur

  • Mark Kruiver
  • Hans Vasbinder
  • Kees Kloosterboer

Beleidsplan

De primaire doelstelling van de Stichting DemocracyFirst is het bevorderen en faciliteren van democratische besluitvorming.

Overal in het maatschappelijk leven worden beslissingen genomen: in de sportvereniging, op school, in de plaatselijke politiek, een bedrijf, of in de landelijke politiek. Elke beslissing die door zo’n organisatie genomen wordt kan voor mensen van groot belang zijn, en veel invloed hebben op hun dagelijks leven. Daarom lijkt het niet meer dan logisch om iedereen waarvoor een besluit van belang is, inspraak te geven en te betrekken bij de besluitvorming.

Helaas blijkt dat niet altijd in voldoende mate te gebeuren. Inspraak verloopt via moeizame procedures, of men is simpelweg niet op de hoogte. Hierdoor ontstaat een gat tussen de organisaties en de burgers, burgers voelen zich niet betrokken. Nog lastiger wordt het wanneer een burger zelf een plan wil lanceren. Vaak is het onbekend welke wegen daarvoor bewandeld moeten worden, of zijn er simpelweg geen mogelijkheden. DemocracyFirst wil het proces van democratische besluitvorming faciliteren. Zorgen dat iedereen gehoord wordt, en iedereen het initiatief kan nemen.

DemocracyFirst is een stichting die zonder winstoogmerk werkt, volledig onafhankelijk van welke politieke, religieuze of maatschappelijke organisatie dan ook.

OpinionFirst

Eén van de middelen die DemocracyFirst inzet om democratische besluitvorming te faciliteren, is OpinionFirst. OpinionFirst  is in de eerste plaats een sociaal platform: het verbindt mensen. Onder de naam OpinionFirst stellen wij technologie beschikbaar waarmee een ieder in staat gesteld wordt opinies en plannen te lanceren en aan anderen kenbaar te maken. De technologie kan:

  • Opinies inventariseren, rubriceren en toegankelijk maken.
  • Discussie rondom opinies structureren, wat uiteindelijk leidt tot standpunten
  • Door het leggen van de juiste verbanden personen en organisaties betrekken bij de meningsvorming.
  • De steun voor standpunten bij betrokkenen (de community) in kaart brengen
  • Door het leggen van de juiste verbanden helpen bij de realisatie van de opinie.

Binnen de technologie die OpinionFirst biedt, nemen opinieleiders een centrale plaats in. Opinieleiders – iedereen kan opinieleider zijn – zijn personen die een plan of project dat voortkomt uit de gemeenschap initiëren. Zij zijn het die een project in OpinionFirst starten en proberen daarvoor steun te verwerven binnen de gemeenschap. De opinieleider blijft steeds zelf verantwoordelijk voor het slagen van zijn project, OpinionFirst kan hierbij helpen door de opinie toegankelijk te maken, uit te dragen en de juiste verbanden te leggen.

Een belangrijk aspect van OpinionFirst is de volledige schaalbaarheid: een plan kan betrekking hebben op een kleine vereniging, met bijvoorbeeld 10 leden, maar ook op hele bevolkingsgroepen. OpinionFirst wordt wereldwijd gelanceerd. De technologie is zo opgezet dat deze voor elke situatie en op elke schaal inzetbaar is.

De basis van deze technologie is de website www.opinionfirst.nl, die door de stichting Democracyfirst beheerd wordt. Het platform wordt voortdurend doorontwikkelt op grond van reacties van de gebruikers. Belangrijk is dat de technologie daarnaast ook beschikbaar gesteld wordt voor gebruik door derden. Zo worden er widgets ontwikkeld, die door iedereen in andere sites toegepast kunnen worden.

Wij zijn er van overtuigd dat democratische besluitvorming, op welk niveau dan ook, een belangrijk ingrediënt is voor een samenleving waarin ieder individu tot zijn recht kan komen. Wij hopen dan ook dat deze moderne benadering van een eeuwenoud principe veel mensen zal inspireren om zélf het initiatief te nemen voor een betere samenleving.

Lezingen

Om democratische besluitvorming zoals het de stichting voor ogen staat verder te verspreiden en te promoten, zal de stichting DemocracyFirst regelmatig bijeenkomsten, lezingen en congressen over dit onderwerp organiseren.

Stichting

DemocracyFirst is een stichting. Deze rechtsvorm is gekozen vanwege de ideologische doelstelling om democratische besluitvorming te stimuleren en te faciliteren. Voorts wordt de ontwikkelde technologie zonder winstoogmerk beschikbaar gesteld voor gebruik door de community. De stichting tracht haar doelen o.a. te verwezenlijken door:

   1. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van technologie die gebruikt kan worden voor democratische besluitvorming.
   2. Het ontwikkelen van websites en apps, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft gebruik te maken van de ontwikkelde technologie.
   3. Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en congressen.
   4. Voorts door al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid

Er is geen beloning. Iedereen, inclusief het bestuur van de stichting werkt volledig pro Deo. Lees meer

Doelstelling

Lees meer over onze doelstellingen

Uitgeoefende activiteiten

De volgende activiteiten hebben in 2018 plaatsgevonden:

  • Verdere ontwikkeling van OpinionFirst. OpinionFirst is een platform voor moderne democratie, hetgeen zeer grote eisen stelt aan gebruikersvriendelijkheid en eenvoud. De ontwikkeling van een zeer verbeterde versie is gestart.
  • Ontwikkeling van concept tot website van de website One $/each day. One $/each day streeft er na dat iedereen elke dag $1 ontvangt en is gerelateerd aan democratische principes.
  • Website DemocracyFirst is verder geprofessionaliseerd.
  • Voor alle websites zijn de teksten geoptimaliseerd en voor OpinionFirst is ook een Engelse, Ukrainse, Russische en Franse versie ontwikkelt.
  • Ontwikkeling van databases voor communicatie.
  • Samenstellen en uitbreiden van teams voor uitbreiding activiteiten en slagkracht.
  • Frequent bezoek aan Pakhuis de Zwijger in Amsterdam betreffende democratische sessies.

 Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is in handen van dhr. Hans Vasbinder. Zie onderstaand:

Stichting DemocracyFirst
Resultatenrekening 2017-2018

Omschrijving Saldo t/m Saldo t/m
12-2017 12-2018
4590 Algemene kosten
4595 Bankkosten                               97 13,91
7010 Kostprijs software                       70.129                         1.000
 —————  —————
TOTAAL Totaal kosten                       70.226 1013,91
****** BEDRIJFSRESULTAAT                     -70.226 -1013,91
 ===============  ===============
****** FISCAAL RESULTAAT                     -70.226 1013,91
 ===============  ===============
****** NETTO RESULTAAT                     -70.226 -1013,91
 ===============  ===============

Stichting DemocracyFirst
Balans 2017-2018

ACTIVA Eindsaldo Beginsaldo
Liquide middelen
– Bank          11.110                186
 ———-  ———-
         11.110                186
 ———-  ———-
Totaal Activa          11.110                186
 =========  =========
PASSIVA Eindsaldo Beginsaldo
Eigen vermogen
– Algemene reserve                       230.100                       216.100
– Resultaat vorige jaren                     -215.914                     -215.914
– Resultaat lopend jaar                          -3.076
 —————-  —————-
                        11.110                               186
 —————-  —————-
Totaal Passiva                         11.110                               186
 =========  =========