DemocracyFirst

DemocracyFirst wil alle mensen betrekken bij besluitvorming die hen aangaat. Arm of rijk, hoog of laag opgeleid, waar ook ter wereld.

Overal in het maatschappelijk leven worden beslissingen genomen: in de sportvereniging, op school, een bedrijf, in uw wijk, woonplaats, provincie, land, regio of zelfs de wereld. Zo’n besluit kan voor mensen van groot belang zijn, en veel invloed hebben op hun dagelijks leven. Helaas hebben niet altijd alle betrokkenen invloed op de besluitvorming.

DemocracyFirst ontwikkelt middelen om het proces van democratische besluitvorming te faciliteren en stimuleren.

Eén van de middelen die stichting DemocracyFirst inzet om dit doel te bereiken, is de website OpinionFirst. Via dit platform kan iedereen een voorstel of een plan lanceren, en proberen daarvoor medestanders te vinden. Lukt dat, dan is dat natuurlijk een ijzersterk argument om het voorstel ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

DemocracyFirst is ervan overtuigd dat democratische besluitvorming, op welk niveau dan ook, een belangrijk ingrediënt is voor een samenleving of groep waarin ieder individu tot zijn recht kan komen.

Het platform OpinionFirst is de verbindende factor tussen mensen. OpinionFirst brengt lijn in meningen en opinies, en geeft zo kracht aan goede voorstellen en ideeën. Wij hopen dan ook dat deze moderne benadering van een eeuwenoud principe veel mensen zal inspireren om zélf het initiatief te nemen voor een betere samenleving.

DemocracyFirst wants to involve all people with decisions that concern them; Poor or rich, highly educated or otherwise, everywhere in the world.

Everywhere decisions are being taken every day; at the sports club, in a company, at school, your neighborhood, hometown, province, country, continent and even for the world. Such a decision can be of great importance to people and could have considerable influence and impact on their daily life. Unfortunately, those involved do not always have an influence on decisions that impact them.

DemocracyFirst develops means to facilitate and stimulate the democratic decision-making process.

One of the means that the Foundation DemocracyFirst uses to reach this objective is the website OpinionFirst. With this platform, anyone can launch a proposal and find and reach to people to support this proposal. If successful, then this is an extremely strong argument to actually realizing this proposal.

DemocracyFirst is convinced that a democratic decision-making process, on whatever level, is an important factor for any society or group in which every individual has value. 

The platform OpinionFirst is the coherent factor between people. It provides clarity and cohesion in opinions and views and as such provides power to good proposals and ideas. We hope that this modern approach of a centuries-old principle will inspire people to take the initiative for a better society themselves.